Rong_Ge

绝不放手

特别喜欢这种线下活动或者是演员访谈,能同时看到憨憨的小简和帅帅的营收哥

“在我变身的时候,是英寿给予了我战斗的力量,对吧?”我永远爱英寿sama😍


总有一天,我的英雄会穿着花嫁来跟我结婚[doge]

你小子,Day1的时候看镜头唯唯诺诺,Day2直接不装了是吧?我要举报!臭狐狸偷我的心!!!😡迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤迷死我了🤤